program-hakkinda

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (%30 İNG)

Bilim ve Teknoloji Tarihi adlı yüksek lisans programının hedefi, öğrencilere bilim ve teknoloji tarihi konusunda ileri düzeyde eğitim vermek ve onların bağımsız bilimsel araştırma yapma yeteneğini geliştirmektir.

Programda, farklı medeniyet havzalarındaki bilim ve teknoloji tarihiyle ilgili konuların yanında, özellikle Türk bilim tarihinin yazılı ve görsel kaynaklarını incelemeye yönelik çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Bu çerçevede yüksek lisans öğrencilerine araştırma yapacakları temel ve formel bilimlere ait disiplinin teknik içeriğini öğrenme olanağı da sunulmaktadır. Ayrıca öğrencilerin bilim ve teknoloji tarihine ilişkin yazılı metinlerin kaleme alındığı klasik dilleri öğrenmeleri sağlanacaktır. Bu program, temel bilimler ve formel bilimlerin tarihi yanında bilim kurumları ve teknolojik evrimi değişik medeniyetlerin katkılarını da göz önünde bulundurarak ele almaktadır.

Derslerde, modern bilimin Avrupa’daki oluşumu, sanayi devrimi alanlarının yanı sıra Türk bilim ve teknoloji tarihi, İslam dünyasında bilim ve teknolojinin gelişimi incelenecek, aynı zamanda mühendisliğin ve teknolojinin evrim süreci ve 19. - 20. yüzyıl modernleşme çalışmaları çerçevesinde bilimin kurumsallaşması ve bilimin yaygınlaşmasında süreli yayınların önemi gibi konular ele alınacak ve tartışılacaktır.


1.

 

Bilim, bilme ihtiyacı ve bilimsel yöntemin esasları ile ilgilibilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme,

2.

 

Tarih yöntemini bilme; bilim ve teknoloji tarihinde akademik düzeyde araştırma yapabilmek üzere gerekli metod ve araçları kullanma,

3.

 

Bilim ve Teknoloji Tarihi’ne ilişkin bilgileri, problem çözme ve uygulama becerilerini tarih bilimine özgü araştırma yöntemlerini de kullanarak analiz edebilme,

4.

 

Bilim ve Teknoloji Tarihi’ne ilişkin uzmanlık gerektiren bilgiyi karmaşık sorunları çözmede, yeni yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak bağımsız olarak yürütebilme ve özgün sonuçlara ulaşabilme,

5.

 

Bilim ve Teknoloji Tarihi ile ilgili bilgileri disiplinlerin oluşumuna yön veren gelişmelerin değerlendirilmesinde kullanmave özgün sonuçlara ulaşabilme,

6.

 

Antik devirlerden başlayarak farklı medeniyetlerde bilimin ve teknolojinin gelişim aşamalarını analiz etme, yorumlama,

7.

 

Bilim ve Teknoloji Tarihi çalışmaları için verilerin toplanması, yorumlanması ve çözüm önerilerinin toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerler gözetilerek sunulması (Alana Özgü Yetkinlik).

8.

 

Bilim ve Teknoloji Tarihi ileilgili güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alan dışındaki gruplara uluslararası platformlarda bir yabancı dil ile sözlü, görsel ve yazılı biçimde aktarabilme.


Üniversitemizin misyonu, “bilim, teknoloji ve sanatta bilginin sınırlarını genişletmek ve uygulamaları ile toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek” olarak belirlenmiştir. “Bilim ve Teknoloji Tarihi” adlı tezli Yüksek Lisans Programı tam da bu misyona hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Bunu yaparken de mühendislik ve diğer dallardan gelen öğrencileri;

  • Standart düşünme tarzlarının dışına çıkmaya teşvik ederek,
  • Bilim ve teknolojinin toplumla ilişkisi üzerine düşünmeye iterek,
  • Bu konuda çıkacak etik, kültürel, politik problemlerin ampirik çözümüne katkıda bulunarak,
  • Eleştirel, farklılıklara açık, özgürlükçü ve yenilikçi bir bakış açısı edinmelerini sağlayacaktır.